Privacy Policy & Algemene voorwaarden

Artikel 1 – ONDERWERP

ACOM IB is slechts verbonden tot uitvoering na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht. In hoofde van de klant is de bestelbon onmiddellijk bindend ook vóór schriftelijke aanvaarding
ervan door ACOM IB.

Het aanwenden en/of bewaren door de klant van om het even welk product van ACOM IB of het toelaten dat ACOM IB een dienstverlening te haren behoeven aanvat, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de klant, als aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.

Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien in de bestelbon anders is vermeld, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Ingeval de klant wenst aan te kopen voor niet-professioneel gebruik dient hij ACOM IB hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zo niet zal hij onherroepelijk beschouwd worden als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden.

Artikel 2 – PRIJZEN

Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en dan gelden ze voor maximum één maand, behoudens tegenstrijdige bepalingen.

Wanneer de levering of de prestatie niet plaatsvindt bij het sluiten van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door ACOM IB gewijzigd worden bij verandering van één of meer samenstellende kostprijselementen, zoals prijsverhoging door de fabrikant of toeleverancier.

Indien de prijs met 20 % of meer stijgt, kan de klant het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen per aangetekend schrijven voor die
apparatuur of software, die na het in voege treden van de nieuwe prijs moet geleverd worden. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort.

Indien de klant niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen.

De prijzen zijn gesteld, netto met uitsluiting van BTW, lasten en taksen.

Verpakkingskosten zijn in de prijs begrepen, behoudens andersluidende overeenkomst of gebruik. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen. Voor elke verzending worden verzendingskosten ten bedrage van minimaal 15 EUR aangerekend.

Kosten voor spoedbestelling zijn altijd ten laste van de klant. Dienstverleningstarieven gelden voor prestaties tijdens de normale werkuren. Voor dienstverlening buiten de normale werkuren worden supplementen aangerekend.

Artikel 3 – LEVERING EN BETALING

Levering gebeurt franco. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door ACOM IB als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan. De facturering gebeurt vanaf datum van levering.

De leveringsdata zijn bij benadering aangegeven. ACOM IB is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Deelleveringen zijn toegestaan.
Elke klacht omtrent de levering, de staat de werking en de conformiteit van de apparatuur en/af software moet aan ACOM IB

 • binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval.
  Klachten met betrekking tot de hoeveelheid en/of zichtbare beschadigingen of tekortkomingen moeten evenwel onmiddellijk bij levering gesignaleerd worden op het leveringsdocument van de transporteur of de technicus. Het
  gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Alle betalingen dienen contant te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking, uiterlijk op het ogenblik van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe naar oordeel van ACOM IB aanleiding geeft, mag ACOM IB, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de klant verlangen dat deze de door ACOM IB gevraagde zekerheid
stelt voor de betaling van de komende leveringen en mag ACOM IB de levering(en) opschorten tot na de gevraagde zekerheid.

Wordt de betalingstermijn overschreden, dan is van rechtswege, door het enkel verschijnen van de vervaldag (conform art 1139 B.W.), rente verschuldigd gelijk aan de wettelijk vastgelegde halfjaarlijkse aanpasbare intrestvoet, met een minimum 0,75 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige. Bij nalatigheid in de betaling kan ACOM IB, lopende overeenkomsten opschorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden,
onverminderd het recht van ACOM IB op schadevergoeding. ACOM IB kan een lopende overeenkomst ook annuleren, dit echter slechts na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een remedieringsperiode ingaat van 1
maand, en dit tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van ACOM IB op schadevergoeding. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de krant en
verschuldigd door het enkel overschrijden van de betalingstermijn. De (buiten) gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR.

Alle bijkomende prestaties, op aanvraag van de klant door ACOM IB verricht, worden onmiddellijk aan de klant gefactureerd aan de dan geldende regietarieven. Vóór de beëindiging van deze prestaties en zodra de tegenwaarde ervan 500 EUR heeft bereikt, kan ACOM IB bij wijze van voorschot factureren.

Artikel 4 – PRODUCTGARANTIE

a) De klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks t.a.v. de eindgebruikers worden aangegaan, en dit gedurende de door de hogergenoemden bepaalde duurtijd.

b) Met betrekking tot producten waarvoor ACOM IB opteert geen erkenning van de fabrikant te bekomen voor het uitvoeren van de naleveringsservices zoals garantieprestaties, onderhoud, interventies, support, consultancy,
levering van onderdelen en wisselstukken, kan ACOM IB de klant hiervoor doorverwijzen naar een onderneming die wel instaat voor deze services. ACOM IB verleent hierbij zo nodig wel bijstand bij het beroep doen op de
standaardgarantie van de fabrikant.

c) De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van ACOM IB, tenzij er voor de betrokken producten standaard door de fabrikant een andere garantieformule voorzien is

d) OP HARDWARE:

 • De garantie betreft materiaal- en constructiefouten, en is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen naar keuze van ACOM IB.
 • De door ACOM IB geleverde onderdelen en wisselstukken zullen nieuw zijn of gelijkwaardig. De vervangenonderdelen worden eigendom van ACOM IB.

OP SOFTWARE:
Op software is de garantie verleend door de softwareontwikkelaar of toeleverancier toepasselijk.

e) FACILITEITEN TER BESCHIKKING VAN ACOM IB:
De klant zal alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, internet, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf) , in goede kwaliteit aan ACOM IB bezorgen of ter beschikking stellen.
Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, zal elk nutteloos bezoek, ten gevolge daarvan aanleiding geven tot een afzonderlijke facturering tegen de geldende tarieven.

1) BEPERKINGEN:
Worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten ten gevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.:
verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de klant of zijn aangestelden; brand; defecten aan de
installatie en bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in
stofferige atmosfeer; statische elektriciteit; onaangepaste omgeving; niet nakomen door de klant van lokaalspecificaties;

 •  onrechtmatige oproepen;
 • elke herstelling of onderhoud, iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door ACOM IB vooraf schriftelijk gemachtigd. Bovendien draagt de klant alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit;
 • overmacht situatie omschreven in artikel 7;
 • onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden;
 • schade of defect veroorzaakt door software, interfaces, of het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden, die niet door ACOM IB werden geleverd;
 • elke terugzending aan ons adres zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Wordt evenmin gedekt: vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage, (zoals bv. lampen, beeldbuizen,…), de vervanging en/of reiniging
van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot mobiele gegevensdragers, printlinten, printkoppen; het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen.

In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de bij ACOM IB op dat ogenblik geldende tarieven en prijzen.

De klant verklaart door ACOM IB volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van
aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen.

De klant alleen is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten te bekomen. Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de
bestelbon door de klant, kan ACOM IB onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product.

ACOM IB wijst er de klant op dat, hij het gebruik van dial-upverbindingen, het automatisch openen of open blijven van de connectie onder invloed van externe elementen en/of aangesloten apparatuur mogelijk is. In geen geval
kan ACOM IB verantwoordelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende communicatiekosten.

Bij installaties of prestaties door ACOM IB gebruik makend van internet, kan ACOM IB in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de verbinding, ed.

De bepalingen hierboven geven de uitsluitende garantieverbintenissen van ACOM IB weer.

Artikel 5 – DIENSTVERLENINGSGARANTIE
ACOM IB zal zich steeds inspannen om aan vragen naar dienstverlening welwillend tegemoet te komen. De beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een door beide partijen ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk werd opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en met betrekking tot de erin expliciet aangeduide producten. Hetzelfde geldt met betrekking tot onderdelenbeschikbaarheid, met dien verstande dat wanneer de klant weigert de wisselstukken te kopen, opgenomen in een lijst van voor het verder onderhoud van het product noodzakelijke wisselstukken waarvan de (vlugge) toelevering niet meer kan worden verleend, ACOM IB door die weigering ontheven is van elke verdere dienstverleningsverbintenis met betrekking tot dat product. Beschikbaarheid van dienstverlening buiten de werkuren is slechts gewaarborgd in zoverre dit in een tussen beide partijen afgesloten overeenkomst werd opgenomen.

Artikel 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van ACOM IB zolang de klant de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. ACOM IB kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling. De klant zal de eventuele kosten dienaangaande dragen. De klant verleent hierbij aan ACOM IB het recht om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze zich ook mogen bevinden. De klant verbindt er zich hierbij toe de betrokken producten onmiddellijk mee te geven aan ACOM IB en ACOM IB toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen voor zover dit nodig is. Zonder medewerking van ACOM IB is de klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de verkoopsprijs en onverminderd ACOM IB’s rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7 – RISICO’S – OVERMACHT

De risico’s verbonden aan de apparatuur gaan over op de klant op het ogenblik van de levering. De klant verzekert de risico’s op zijn kosten. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, toeval, onderbreking of
vertraging van de leveringen van de fabrikant / toeleverancier.

Artikel 8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, software, documentatie en onderliggende kennis en knowhow en alle andere materialen en diensten die wonden ontwikkeld
en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen ACOM IB en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij ACOM IB of haar leveranciers. De levering van producten en/of
diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht van de producten
en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De
klant zal aanduidingen van ACOM IB of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 9 – CONTRACTBREUK

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft ACOM IB het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan. De schade door ACOM IB geleden, beloopt minimaal 50 % van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat ACOM IB door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. ACOM IB kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie, of enige andere vorm van insolventieprocedure zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement, of kennelijk onvermogend of enige andere vorm van, zou zijn.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid die ACOM IB kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

ACOM IB zal gehouden zijn om de door haar (personeel) veroorzaakte en door de klant degelijk bewezen directe schade te herstellen, echter tot maximum het laagste van volgende bedragen nl. hetzij het bedrag door de klant verschuldigd voor de betrokken levering of dienstverlening, hetzij een bedrag van 25.000 €, en dit ongeacht of de vordering ingesteld is op contractuele dan op buitencontractuele grondslag.

ACOM zal gehouden zijn om de door haar (personeel) veroorzaakte indirecte immateriële gevolgschade te vergoeden enkel en alleen indien de klant onomstotelijk kan bewijzen dat ze een direct gevolg zijn van grove
fouten of nalatigheden door ACOM of haar personeel. Deze schadevergoeding is beperkt tot 2.500 €.

Wordt uitgesloten :

 • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf.
 • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant, of in het bedrijf van de klant gebracht, na de totstandkoming van de overeenkomst.
 • alle vorderingen door een derde tegen de klant gericht

Artikel 11 – RECONSTRUCTIE VAN GEGEVENS EN PROGRAMMA’S

 1. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De klant dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s, -bestanden en gegevens te beschikken.
 2. Inzake virussen is de verantwoordelijkheid van ACOM IB beperkt tot het installeren van antivirusprogramma’s indien de klant dit uitdrukkelijk bij ACOM IB bestelt. ACOM IB kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de klant en de gevolgen daarvan.

Artikel 12 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In de mate dat ACOM IB ten behoeve van de klant enige data verwerkt die betrekking heeft op een geïdentificeerde persoon of een identificeerbare persoon (“Persoonsgegevens”), komen de partijen overeen dat de klant de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking op zich neemt, terwijl ACOM IB zal functioneren als verwerker, waarbij in elk geval:

De klant erkent en ermee instemt dat de Persoonsgegevens naar een andere lidstaat van de Europese Unie overgedragen kunnen worden of aldaar opgeslagen kunnen wonden, met de bedoeling ACOM IB toe te laten haar
verplichtingen onder deze overeenkomst na te komen.

De klant zal ervoor zorgen dat hij bevoegd is de relevante Persoonsgegevens over te dragen aan ACOM IB zodat ACOM IB in staat is namens de klant de Persoonsgegevens op rechtsgeldige wijze te gebruiken, te verwerken, op
te slaan en over te dragen in overeenstemming met deze overeenkomst

De klant zal ervoor zorgen dat de betrokken personen wiens Persoonsgegevens gebruikt worden, geïnformeerd worden over, en de gepaste juridische documenten ondertekenen om, dergelijk gebruik, verwerking, opslag en overdracht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming volgens industriestandaarden te doen verlopen;

ACOM IB zal de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst en aan de hand van enige rechtmatige en schriftelijke aanwijzingen door de klant gegeven, alsook in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving;

De klant erkent en stemt ermee in dat de Persoonsgegevens van de klant gedeeld zullen worden met werknemers van ACOM IB, alsook haar vertegenwoordigers, aangesteIden, bestuurders, agenten, adviseurs, verbonden ondernemingen en consultants, dit in zoverre kennisname hiervan nodig is om technische ondersteuning te kunnen verlenen, en zij in het bijzonder en voorafgaandelijk gebonden zijn door een confidentialiteitsverbintenis.

Elke partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ongeautoriseerde of on rechtmatige verwerking van Persoonsgegevens of toevallig verlies, vernietiging of schade te voorkomen.

Deze Persoonsgegevens kunnen door ACOM IB niet gebruikt worden voor directe marketing.

Artikel 13 – ALGEMEENHEDEN

Het nalaten door ACOM IB van het uitoefenen van enig van zijn rechten vormt geen verzaking of verval van dit recht, en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van ACOM IB uit hoofde van de overeenkomst. De overeenkomst bindt de partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden. De zaakvoerders van personenvennootschappen zijn hoofdelijk en solidair gehouden tot de door hun vennootschap aan ACOM IB verschuldigde betalingen. Zij verklaren te kopen enkel met het oog op een professioneel gebruik van de afgenomen producten en diensten. Zonder voorafgaande wederzijdse toestemming is het partijen niet toegelaten de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Dit verbod sluit evenwel het recht van schuldvorderingsoverdracht niet uit.

Artikel 14 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke
vordering, voor te leggen aan ACOM IB. ACOM IB beschikt over één (1) maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan. Geen enkele vordering kan worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan drie (3) maand na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering.

Vorderingen tot betaling van vervallen facturen kunnen evenwel worden ingesteld tot drie (3) jaar na de vervaldag.

Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van ACOM IB gevestigd is, en dit zowel voor nationale als
voor internationale transacties.